Občianske združenie

Občianske združenie pri CSS ORAVA je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov. Združenie je nezisková organizácia, ktorej cieľom je zvyšovať kvalitu života dospelých osôb s mentálnym a duševným postihnutím v CSS ORAVA.

Hlavným cieľom združenia je:

  • pomôcť riešiť voľnočasové aktivity prijímateľov sociálnych služieb
  • uspokojovať sociálne potreby, podporovať samostatnosť PSS rozvojom individuálnych schopností a zručností
  • vytvárať príležitosť pre sociálne kontakty, pre rozvoj sebadôvery, pre integráciu a začlenenie sa do spoločnosti zdravých jedincov
  • spolupracovať pri organizovaní a spolu podieľať sa pri uhrádzaní rehabilitačno - rekondično - relaxačných pobytov pre PSS
  • spolupracovať pri organizovaní a spolu podieľať sa pri uhrádzaní športovo - kultúrno - spoločensko - benefičných podujatí pre PSS
  • podpora zabezpečenia výkonu terapeutických postupov u PSS, ako napríklad muzikoterapia, arteterapia, hipoterapia
  • podpora fixovania spoločenských a pracovných návykov PSS
  • podpora pri materiálnom vybavení a pomôcok pre aktívne trávenie voľného času PSS a pohybovú aktivizáciu PSS
  • ďalšia činnosť na podnet členov združenia
  • vzdelávacie aktivity zamerané na ochranu zdravia, zdravú životosprávu PSS a boj proti negatívnym vplyvom spoločnostiĎakujeme !

Číslo účtu Občianskeho združenia pri CSS ORAVA, na ktoré môžete prispieť finančným sponzorským darom je :

SK90 0900 0000 0050 5749 2635

Ďakujeme !