KROK ZA KROKOM K POSKYTOVANIU SOCIÁLNYCH  SLUŽIEB

V ZARIADENÍ SOCIÁLNYCH SLUŽIEB


(Postup pri zabezpečení poskytovania sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách")


V prípade, že má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby, je potrebné, aby sa so svojou požiadavkou obrátil na:


a) mestský alebo obecný úrad v mieste svojho trvalého bydliska v prípade,  ak má záujem o poskytovanie sociálnej služby v:

 • zariadení pre seniorov (§ 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
 • zariadení opatrovateľskej služby (§ 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
 • dennom stacionári (§ 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách)
 • alebo ak má záujem o poskytovanie opatrovateľskej služby (§ 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Príslušný orgán, t. j. obec alebo mesto, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a je povinný túto službu zabezpečiť. Zabezpečenie môže obec vykonať prostredníctvom obecného zariadenia sociálnych služieb alebo prostredníctvom neverejného poskytovateľa sociálnych služieb.


b) Úrad Žilinského samosprávneho kraja v prípade, ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v:


 • domove sociálnych služieb (§ 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
 • špecializovanom zariadení (§ 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
 • rehabilitačnom stredisku (§ 37 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
 • zariadení podporovaného bývania (§ 34 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).
Príslušný orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, v konaní o odkázanosti na sociálnu službu  vydá občanovi posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečí poskytovanie sociálnej služby po splnení zákonom stanovených podmienok v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

POSTUP PRI ZABEZPEČENÍ POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ SLUŽBY ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM
1. krok
Konanie o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu poskytovanú v domove sociálnych služieb, v špecializovanom zariadení, v rehabilitačnom stredisku alebo v zariadení podporovaného bývania sa začína na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Tlačivo žiadosti je dostupné
 • na Úrade ŽSK,
 • v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
 • ako i na webovej stránke www.zilinskazupa.sk (v záložke  sociálne veci → žiadosti a formuláre).


2. krok
Žiadosť je možné doručiť do podateľne Úradu ŽSK osobne alebo poštou. Podotýkame, že je nevyhnutné, aby žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu bola vlastnoručne podpísaná účastníkom konania (občanom, ktorý o poskytovanie sociálnej služby žiada). V prípade, ak sa jedná o dieťa do 18 rokov, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  podpisuje zákonný zástupca dieťaťa (rodič alebo pestún, ktorý má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu). V prípade, že je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony, žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podpíše súdom ustanovený opatrovník (v tomto prípade je nevyhnutné doložiť kópiu rozsudku súdu o pozbavení spôsobilosti občana na právne úkony ako aj kópiu listiny o ustanovení opatrovníka). Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, môže túto žiadosť za občana podpísať aj iná fyzická osoba a to na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave.

3. krok
V nadväznosti na platnú legislatívu je lehota na vydanie posudku a rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu 30 dní od dátumu zaevidovania žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na podateľni ŽSK. Zároveň chceme poukázať na tú skutočnosť, že občan spĺňa kritéria pre poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb alebo v špecializovanom zariadení len v tom prípade, ak je jeho stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby V. alebo VI. Podkladom k vydaniu posudku o odkázanosti na sociálnu službu je sociálny posudok a zdravotný posudok.

4. krok
V zákonom stanovenej lehote správny orgán, t. j. Žilinský samosprávny kraj, vydá účastníkovi konania
 • Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a
 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,

ktoré sú občanovi doručené poštou doporučene do vlastných rúk. Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť po pätnástich dňoch od doručenia. V súlade so zákonom o správnom konaní má občan možnosť vzdať sa práva na odvolanie.


5. krok
Občan, ktorý vlastní posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách. Po výbere zariadenia sociálnych služieb je nevyhnutné, aby občan kontaktoval konkrétne vybrané zariadenie sociálnych služieb, v ktorom mu budú poskytnuté podrobné informácie ohľadom samotného poskytnutia sociálnej služby (žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, potrebné lekárske vyšetrenia, výpis zo Sociálnej poisťovne o výške a druhu dôchodku a pod.) alebo sa môže so žiadosťou o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby obrátiť na odbor sociálnych vecí ŽSK.3