Odľahčovacia služba

Centrum sociálnych služieb ORAVA poskytuje odľahčovaciu službu podľa § 54 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Odľahčovacia služba

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej len "fyzická osoba, ktorá opatruje"), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.

2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.

3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na celé dni, najviac 30 dní v kalendárnom roku. Nevyčerpané dni odľahčovacej služby v kalendárnom roku nemožno poskytnúť v nasledujúcom kalendárnom roku.

Podmienka na poskytnutie odľahčovacej služby

  • predloženie posudku a rozhodnutia o priznaní peňažného príspevku na opatrovanie vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

  • podanie písomnej žiadosti o poskytnutie odľahčovacej služby

Podmienka zabezpečenia odľahčovacej služby

  • odľahčovacia služba sa poskytuje iba v prípade, ak má Centrum sociálnych služieb voľné miesto a to z dôvodu dočasne neobsadeného lôžka

Úhrada za odľahčovaciu službu

Pri nástupe do zariadenia sa s fyzickou osobou uzatvorí zmluva o poskytovaní sociálnych služieb, pričom táto osoba sa počas poskytovania odľahčovacej služby považuje za prijímateľa sociálnej služby a vzťahujú sa na ňu všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zákona.

Pre bližšie informácie kontaktujte:

Centrum sociálnych služieb Orava

Medvedzie 136

027 44 Tvrdošín

Bc. Mária Lajčinová, tel.: 043/5831 826, e-mail: mlajcinova@vuczilina.sk

Jana Čuchorová, tel.: tel. 043/5831 826, e-mail: jcuchorova@vuczilina.sk