Domov sociálnych služieb

Poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, k zákonu č. 448/2008 Z.z.

Poskytuje sa:

1. pobytová sociálna služba

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Ubytovanie
 • Stravovanie
 • Upratovanie, pranie, žehlenie, a údržba bielizne a šatstva
 • Osobné vybavenie

Zabezpečuje - pracovnú terapiu, záujmovú činnosť. Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

2. ambulantná sociálna služba

 • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 • Sociálne poradenstvo
 • Sociálna rehabilitácia
 • Stravovanie

Zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová činnosť.

Ambulantná sociálna služba

Centrum sociálnych služieb ORAVA rozšíril služby celoročného pobytu na pracovisku Medvedzie 136 o dennú ambulantnú formu. Cieľovou skupinou sú PSS od 18 rokov po dôchodkový vek, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V (päť).

Sú to sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu tažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu. Ambulantná forma pobytu funguje každý pracovný deň, (od pondelka do piatka), od 7.00 h. do 17.00 h. a zahŕňa: stravu 4 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant), starostlivosť odborného personálu. Denný pobyt je vybavený najmodernejšou technikou, ktorá pomáha pri skvalitnení života týchto našich spoluobčanov.

So žiadosťami sa občania môžu obracať priamo v Centre sociálnych služieb ORAVA.