Špecializované zariadenie

Poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, k zákonu č. 448/2008 Z.z., a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS, alebo organický psychosyndróm ťažkého stupňa.

Poskytuje sa:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia
  • Ubytovanie
  • Stravovanie
  • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • Osobné vybavenie

Zabezpečuje - pracovnú terapiu, záujmovú činnosť. Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.