ZÁUJMOVÁ ČINNNOSŤ

Záujmová činnosť  je kultúrna činnosť, spoločenská činnosť, športová činnosť a rekreačná činnosť, ktoré sú zamerané na rozvoj schopností a zručností prijímateľa sociálnej služby.

V každom ročnom období ponúkame pre našich prijímateľov sociálnych služieb možností na realizáciu kultúrnych, spoločenských, športových a voľnočasových aktivít.