Zariadenie pre seniorov

Poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3, k zákonu č. 448/2008 Z.z., alebo poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Poskytuje sa:

  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia
  • Ubytovanie
  • Stravovanie
  • Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • Osobné vybavenie

Zabezpečuje záujmovú činnosť. Utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.