Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia v zmysle  §21 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, a pri základných sociálnych aktivitách Zameriava sa aj na nácvik v používaní zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, nácvik prác obvyklých v domácnosti a udržiavanie sociálnej komunikácie.

Každý prijímateľ sociálnych služieb  má vypracovaný Individuálny plán s programom sociálnej rehabilitácie. Dôležitú rolu pri tvorbe individuálneho plánu má kľúčový pracovník, ktorý sa úzko podieľa, v spolupráci s interdisciplinárnym tímom na tvorbe individuálneho plánu s programom sociálnej rehabilitácie, koriguje ciele a metódy s ohľadom na stupeň odkázanosti prijímateľa sociálnych služieb na pomoc fyzickej osoby. Prijímatelia sociálnych služieb  sa aktívne spolupodieľajú na tvorbe svojich Individuálnych plánov (IP) a na hodnotení týchto plánov.

Prioritami v práci inštruktora sociálnej rehabilitácie v prospech prijímateľov sociálnych služieb  je:

  • Pripraviť ich na samostatnosť, nezávislosť a sebestačnosť pri sebaobsluhe a úkonoch starostlivosti o domácnosť.
  • Zabezpečovať ix ich schopnosť organizovať svoj  život so zameraním na potreby a priania a pozitívne prežívanie situácie.
  • Zachovávať ich  optimálnu úroveň emocionálnej a mentálnej spôsobilosti.
  • Využívať techniky na oživenie výkonu ich  pamäte a fantázie.
  • Pracovať v interdisciplinárnom tíme so zameraním na integrovaný model rehabilitácie.
  • Zabezpečovať ich zapojenie do programov zariadenia alebo komunity.

V rámci sociálnej rehabilitácie inštruktori sociálnej rehabilitácie využívajú prvky ergoterapie, arteterapie, muzikoterapie a iné. Súčasťou sociálnej rehabilitácie je podpora komunikačných zručností, pohybových aktivít ako aj neustály kontakt s komunitou.