RehabilitáciaZmienky o tomto odbore pochádzajú z dávnej histórie. Už pred 2500 rokmi v časoch Hippokrata sa totiž hovorilo o blahodarnom účinku pohybu na ľudský organizmus. Na svoj vrchol si však musel počkať až do 20. storočia, kedy došlo k veľkým objavom neurológie, neurofyziológie a neuroanatómie. Nové objavy tak dali priestor vzniku moderných fyzioterapeutických metód i novému poňatiu liečby ako takej. A tak vznikol odbor fyzioterapie. Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového aparátu človeka. Rehabilitácia je komplexný proces, ktorý zlepšuje priebeh ochorenia, zmenšuje deficit a urýchľuje znovuzaradenie klienta do rodinného resp. pracovného prostredia. Rehabilitácia je komplexný proces zotavovania sa klienta, ktorého sa zúčastňujú lekári z rôznych oblastí - fyzioterapeuti, maséri, ergoterapeuti, psychológovia, logopédi ai. Rehabilitácia v zaradení CSS Orava je výsledkom úzkej spolupráce so sociálno-zdravotným úsekom. Najčastejšou formou rehabilitácie je:

  • uvoľnenie svalov,
  • mobilizácia kĺbov,
  • učenie cvikov.

Fyzioterapia je len časť liečebnej rehabilitácie, ktorá sa venuje prevažne poruchám pohybového aparátu a liečba patologických stavov prebieha hlavne pohybovou liečbou. Fyzioterapeut by mal spolupracovať s lekármi a opačne, aby sa dosiahol potrebný efekt. K liečebnej rehabilitácií patrí ešte elektroterapia, vodoliečba, liečba teplom a manuálne technicky. Fyzioterapeut nie je ani zdravotná sestra, ani cvičiteľ, ani tréner a ani masér. Maséri nediagnostikujú, využívajú prevažne masérske hmaty. Fyzioterapeut v prvom rade odoberá anamnézu, zhodnocuje subjektívny, objektívny nález a lekárske nálezy. Následne navrhuje krátkodobý a dlhodobý liečebný plán. Všetky metodiky či už známe alebo menej známe majú jeden spoločný základ a to vývojovú kineziológiu, z ktorej vychádzajú. Objavil ju známi neurológ prof. MUDr. Vojta. Lekár fyziater zabezpečuje starostlivosť ambulantne formou odborných konzílií ohľadom zdravotného stavu prijímateľov sociálnej služby, prípadnou realizáciou predpisu kompenzačných pomôcok a predpisu ich opráv v lehote užívania. V zariadení CSS ORAVA je v procese liečebnej rehabilitácie k dispozícii miestnosť liečebnej rehabilitácie (časť hydroterapie, časť liečebnej masáže a časť LTV). Klienti zariadenia CSS ORAVA majú v rámci liečebnej rehabilitácie k dispozícii:

  • Individuálnu liečebnú rehabilitáciu pri akútnom ochorení.
  • Individuálnu liečebnú rehabilitáciu pri chronickom ochorení.
  • Skupinovú kinezioterapiu.
  • Snoezelen.

Pri dokumentácii sú spísané záznamy o priebehu rehabilitačnej starostlivosti, záznamy individuálnej terapie, história kompenzačných pomôcok, denný súpis výkonov fyzioterapeuta, evidencia dezinfekcie, Snoezelen (návštevný list) a telocvičňa (návštevný list).

Počet výkonov realizovaných na úseku rehabilitácie je 3746 za rok 2021.

+ individuálna terapia 846,

+ SNP 90,

+ Snoezelen 31,

+ Ambulantná sociálna služba 75,

  • počet predpisov pomôcok v celkovom počte 28.