Poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti

Ošetrovateľská starostlivosť v CSS ORAVA

Ošetrovateľská starostlivosť o prijímateľov sociálnej služby sa vykonáva komplexne so zameraním na uspokojovanie bio-psycho-sociálnych potrieb.

Jej úlohou je udržanie sebaopatery a sebestačnosti, nezávislosti pri bežných denných činnostiach, prevencia komplikácií, pomoc a podpora prijímateľov sociálnej služby. Zahŕňa upevňovanie zdravia a celkovej subjektívnej pohody prijímateľov, stratégie a intervencie na udržanie normálneho fungovania ľudského organizmu, činnosti zamerané na prevenciu ochorení, znižovanie prítomnosti rizikových faktorov, bezpečnosť prostredia, používanie kompenzačných pomôcok.

Ošetrovateľská starostlivosť v CSS ORAVA je procesom realizovania, poskytovania a zabezpečovania individuálnej starostlivosti vychádzajúcej z potrieb prijímateľa sociálnej služby metódou ošetrovateľského procesu a zaznamenávaná do ošetrovateľskej dokumentácie.


Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti

Ukazovateľom kvality ošetrovateľskej starostlivosti je predovšetkým spokojnosť prijímateľa sociálnej služby, z toho dôvodu je povinnosťou dodržiavanie štandardných diagnostických a terapeutických a preventívnych postupov.

Podstatou ošetrovateľských štandardov a techník je integrovanie poznatkov ošetrovateľstva, humanistických vied, ale aj oblasti techniky, informačných technológií, sociálnej práce a iných disciplín, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou ošetrovateľskej starostlivosti. Ich účelom je poznanie a bezpečné zvládnutie správnych a vedecky potvrdených postupov, usporiadaných do systému, ktorý si vyžaduje ustavičné doplňovanie, overovanie praxou, pohotovú a správnu reakciu na aktuálne potreby ošetrovanej osoby.