Názov projektu/Titul projektu

Zvýšenie odbornej úrovne opatrovateľov v sociálnych službách
Podniesienie poziomu zawodowego opiekunów w sfere usług społecznych

Názov projektu/Titul projektu:    Zvýšenie odbornej úrovne opatrovateľov v sociálnych službách / Podniesienie poziomu zawodowego opiekunów w sfere usług społecznych

INT/EB/ZA/3VI/A/0262

Vedúci partner/Partner wiodący: Centrum sociálnych služieb ORAVA,  Medvedzie 136, 027 44 Tvrdošín

Partneri projektu/Partneri projektu:  Dom Pomocy Społecznej w Bobrku, Księżnej Ogińskiej 2,32-661 Bobrek


Začiatok realizácie projektu/ Rozpoczęcie realizacji projektu: január/styczeń 2021

Koniec realizácie projektu/Koniec realizacji projektu: október/październik 2021


Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ako aj zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020
POPIS PROJEKTU:


Workshop č.1

"Opatrovanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb a základy PC"

V termíne 30.-31.03.2021 sa uskutočnil prvý workshop s názvom "Opatrovanie klientov v zariadeniach sociálnych služieb a základy PC". V prvý deň 30.03.2021opatrovatelia absolvovali základy práce s PC. Počas dňa sa opatrovatelia oboznámili so základmi práce na PC. Zároveň absolvovali a osvojili si rôzne praktické zručnosti, ktoré sú pre opatrovateľov nevyhnutné z dôvodu elektronickej evidencie množstva úkonov počas práce s klientom. Druhý deň 31.03.2021 poľský lektor prednášal na tému: Opatrovatelia klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

1.workshop sa z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie realizoval online a zúčastnilo sa ho 15 opatrovateľov zo zariadení sociálnych služieb. 11 opatrovateľov zo Slovenska a 4 opatrovatelia z Poľska.

Počas workshopu bol zabezpečený tlmočník pre simultánny poľsko-slovenský preklad.


Workshop č.2

"Komunikácia v opatrovateľstve"

2. workshop pod názvom "Komunikácia v opatrovateľstve" sa uskutočnil v termíne 26.-27.05.2021 (online). Počas dvojdňového vzdelávania lektor prednášal na témy: charakteristika sociálnej komunikácie, osobnosť človeka, komunikácia v opatrovateľskej službe, empatia a pod.

Príjemným prekvapením pre lektora zo vzdelávania bola pozitívna spätná väzba zúčastnených opatrovateľov.

Počas workshopu bol zabezpečený tlmočník pre simultánny poľsko-slovenský preklad.


Workshop č.3

"Práca s klientom a prevencia v opatrovateľskej službe"

Workshop č. 3 pod názvom "Práca s klientom a prevencia v opatrovateľskej službe" sa realizoval online v dňoch 22.-23.06.2021. Počas dvoch dní lektor prednášal na témy: prevencia v opatrovateľskej službe, etické princípy, práca s klientom, všeobecné zásady poskytovania prvej pomoci a pod. Dvojdňového vzdelávania sa zúčastnilo 15 účastníkov, 11 účastníkov zo Slovenska a 4 z Poľskej republiky.

Účastníci vzdelávania zaslali e-mailom spätnú väzbu, v ktorej vyjadrili, čo sa im na vzdelávaní páčilo, čo ich zaujalo, čo bolo pre nich prínosom, resp. čo by uvítali v budúcnosti v rámci vzdelávania pre opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb.

Počas workshopu bol zabezpečený tlmočník pre simultánny poľsko-slovenský preklad.