Ambulantná sociálna služba -  Domov sociálnych služieb


Centrum sociálnych služieb ORAVA rozšíril služby celoročného pobytu na pracovisku Medvedzie 136 o dennú ambulantnú formu. Cieľovou skupinou sú PSS od 18 rokov po dôchodkový vek, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a ich stupeň odkázanosti je najmenej V (päť).

Sú to sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu tažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu. Ambulantná forma pobytu funguje každý pracovný deň, (od pondelka do piatka), od 7.00 h. do 15.00 h. a zahŕňa: stravu 4 x denne (raňajky, desiata, obed, olovrant), starostlivosť odborného personálu. Denný pobyt je vybavený najmodernejšou technikou, ktorá pomáha pri skvalitnení života týchto našich spoluobčanov.

So žiadosťami sa občania môžu obracať priamo v Centre sociálnych služieb ORAVA.
Poskytuje sa sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. podľa prílohy č. 3, k zákonu č. 448/2008 Z.z.

Poskytuje sa:


  • Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia
  • Stravovanie

Zabezpečuje sa pracovná terapia, záujmová činnosť.