O zariadení

 

O našom zariadení

Vznik ústavu

Myšlienka zriadiť Ústav pre mentálne postihnutú mládež v bývalom Stredoslovenskom kraji vznikla koncom šesťdesiatych rokov. Jeden z dôvodov bolo umiestniť takúto mládež v osobitnom zariadení a druhým dôvodom bol nedostatok posteľnej kapacity a neochota personálu pri dlhodobej liečbe v psychiatrických liečebniach. Preto takéto rozhodnutie kompetentných orgánov v uvedenom období padlo na jeho výstavbu do mesta Tvrdošín na Oravu a to ako prvé účelové zariadenie nielen v rámci Stredoslovenského kraja, ale aj v Slovenskej republike pre mentálne postihnutú mládež vo veku od 12 do 26 rokov. Projekčne bol ústav navrhnutý Stavoprojektom Bratislava do troch jednoposchodových ubytovacích blokov (A,B.C), stravovacej prevádzky a práčovne (blok D), telocvične (blok E) a spoločenskej miestnosti (blok F). Všetky bloky sú navzájom prepojené spojovacou chodbou.

Z histórie zariadenia
Výstavba uvedeného ústavu bola veľmi zdĺhavá, takmer desaťročná. Po jeho výstavbe začiatkom roku 1978 bol Okresným národným výborom v Dolnom Kubíne – zriaďovateľom menovaný do funkcie riaditeľa Ústavu pre mentálne postihnutú mládež p. Vladimír Hoľa, ktorého čakalo veľmi veľa úloh. Hlavnou úlohou bolo ústav personálne vybudovať a pripraviť na prevádzkovanie. Z dôvodu, že v ústave sa ešte uskutočňovali vnútorné stavebné práce, kancelárske priestory s malou stravovacou prevádzkou a skladovým hospodárstvom boli zriadené v bytovke vedľa ústavu. Úlohy kladené na novoprijatých pracovníkov boli veľmi veľké. Bolo potrebné do otvorenia ústavu dobudovať interiér a absolvovať zaškoľovanie v podobnom zariadení v Haliči. Všetko sa však podarilo a dňa 27. októbra 1978 sa zariadenie slávnostne otvorilo. S účinnosťou od 1. júla 2008 sa mení názov zariadenia sociálnych služieb na Domov sociálnych služieb pre dospelých a domov dôchodcov, Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín ( DSS a DD ) a následne od 1. júna 2010 v zmysle zákona o sociálnych službách sa mení opätovne názov zariadenia na Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov ( DSS a ZPS ), Medvedzie 136, 02744 Tvrdošín. Od 01. januára 2015 sa mení názov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov na Centrum sociálnych služieb ORAVA.

Občianske združenie

Organizačné členenie

Centrum sociálnych služieb ORAVA je od roku 2021 príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Centrum sociálnych služieb ORAVA poskytuje komplexnú starostlivosť pre prijímateľov sociálnej služby so zdravotným postihnutím, ktorým sú telesné postihnutie, duševné poruchy a poruchy správania, alebo zmyslové postihnutie. Pracovisko Tvrdošín, SNP 522/30 poskytuje sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov. CSS ORAVA vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti a utvára podmienky na záujmové činnosti prijímateľov sociálnej služby. Okolie objektov CSS ORAVA tvorí park s ihličnatými vyše tridsaťročnými stromami, s oddychovou zónou a altánkom pre klientov s prístupovými a komunikačnými chodníkmi. Pracovisko na ul. SNP, ako súčasť CSS je situované v dvoch rodinných domoch v centre mesta Tvrdošín. Areál CSS ORAVA predstavuje svojou veľkosťou i polohou významný mestotvorný a krajinotvorný prvok. Po 30-tich rokoch jeho existencie a kultivácie je možné tvrdiť, že sa stal jedným z identifikujúcich inštitúcií, ktoré definuje mesto Tvrdošín.

Geografická poloha CSS ORAVA

Centrum sociálnych služieb ORAVA sa nachádza na hornej Orave vzdialené od štátnych hraníc s Poľskou republikou 14 km a situované na začiatku mesta Tvrdošín bezprostredne pri frekventovanom hlavnom cestnom ťahu Trstená – Poľská republika. Zariadenie Medvedzie 136 tvorí 5 objektov navzájom prepojených spojovacími chodbami. Pracovisko Tvrdošín, SNP 522/30 je situované priamo v meste Tvrdošín a tvoria ho dva rodinné domy. V prvom rodinnom dome je umiestnená stravovacia prevádzka – kuchyňa, sklady potravín, kancelárske priestory a zároveň tu našlo svoj ozajstný domov 9 prijímateľov sociálnej služby. V druhom rodinnom dome je veľká spoločenská miestnosť, práčovňa, izba sestier a dve poschodia obýva 19 prijímateľov sociálnej služby. Veľkou výhodou vzhľadom na zdravotný stav prijímateľov sociálnej služby obidvoch pracovísk, či už na Medvedzí, resp. na ul. SNP je dostupnosť do zdravotníckych zariadení, či obvodných ( všeobecný lekár, stomatológ ) resp. odborných zdravotníckych pracovísk ( HNsP Trstená – 5 km), ako aj dostupnosť ostatných inštitúcií, obchodných sietí, kultúrnych pamiatok, oddychových zón a pod.

 

Sociálne služby

Centrum sociálnych služieb ORAVA poskytuje:

a/ odborné činnosti:
- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

- základné sociálne poradenstvo

- pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov

- sociálnu rehabilitáciu

- ošetrovateľskú starostlivosť

- pracovnú terapiu

b/ obslužné činnosti:
- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva

c/ ďalšie činnosti:
- utvára podmienky na záujmovú činnosť, na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

- zabezpečenie záujmovej činnosti

- poskytovanie nevyhnutného osobného vybavenia, nevyhnutného ošatenia a obuvi

- úschovu cenných vecí vrátane vkladnej knižky.

Forma sociálnej služby je pobytová – celoročná.